สังคมศึกษา 4 ม.2/2


ผู้สอน
ลำไพ จินดาไพศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 4 ม.2/2

Class ID
55041

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา
     ศึกษาการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน การจัดระเบียบสังคม ความสัมพันธ์ของ สถาบันสังคม วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดี กระบวนการตรากฎหมาย เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย หลักการเลือกรับข่าวสาร ทางการเมือง 
     ศึกษาปัจจัยการผลิต การลงทุน การออม การผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ การกระจายของทรัพยากรโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความร่วมมือและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปเอเชีย
     โดยใช้กระบวนการทางประชาธิปไตย กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม อภิปราย กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม
     เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดและการตัดสินใจ เห็นคุณค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของสังคม ความเป็นพลเมืองดี เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรมเกิดจิตสำนึกในการทำประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)