เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภูมิศาสตร์สัตว์(Zoogeography)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาภูมิศาสตร์สัตว์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของสัตว์ ปัจจัยที่ทำให้สัตว์มีการกระจายตัว  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ทำให้สัตว์มีความแตกต่างกัน  โดยมุ่งหวังให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถหาเหตุ-ผลของความเกี่ยวข้อง  ความเป็นไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา การนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง