เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา (830333)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ  วิธีการกำหนดนโยบาย  บทบาทของสภาพแวดล้อมต่อนโยบาย  ผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนา