นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา (830333)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ  วิธีการกำหนดนโยบาย  บทบาทของสภาพแวดล้อมต่อนโยบาย  ผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนา