homeภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม(830328)
person
ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม(830328)

ผู้สอน
นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม(830328)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5508

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะประเภทบุคลิกภาพ และจิตลักษณะสู่ภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมเทคนิคการบริหารงาน การประสานงานโดยการสร้างภาวะผู้นำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)