homeภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม(830328)
personperson_add
ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม(830328)

ผู้สอน
นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม(830328)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5508

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะประเภทบุคลิกภาพ และจิตลักษณะสู่ภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมเทคนิคการบริหารงาน การประสานงานโดยการสร้างภาวะผู้นำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)