ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม(830328)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะประเภทบุคลิกภาพ และจิตลักษณะสู่ภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมเทคนิคการบริหารงาน การประสานงานโดยการสร้างภาวะผู้นำ