home461-211 (Principle of Business Management)
person
461-211 (Principle of Business Management)

ผู้สอน
Songsin Teerakunpisut
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
461-211 (Principle of Business Management)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5516

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)