เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

461-211 (Principle of Business Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ เป็นต้น