home461-211 (Principle of Business Management)
personperson_add
461-211 (Principle of Business Management)

ผู้สอน
Songsin Teerakunpisut
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
461-211 (Principle of Business Management)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5516

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)