การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน กลุ่ม 102


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน กลุ่ม 102

Class ID
55166

Class Code
EDUC3202

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำอธิบายวิชา

ทฤษฎี วิธีสอน รูปแบบการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมให้สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชั้นเรียนการจัดการชั้นเรียน สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ EDUC๓๒๐๒การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)