การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Class Management) กลุ่ม 631/3


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Class Management) กลุ่ม 631/3

Class ID
55169

Class Code
GSDT5205

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำอธิบายวิชา

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา จัดท าแผนการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)