การจัดสวนถาด (เพิ่มเติม ม.3 กลุ่ม 2)


ผู้สอน
นาย พงค์ษา คุณชล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดสวนถาด (เพิ่มเติม ม.3 กลุ่ม 2)

Class ID
55238

Class Code
ง20241

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

  • ศึกษาความหมาย ความสำคัญความเป็นมาของสวนถาด จำแนกเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานอย่างมีคุณค่า เหมาะสมกับทรัพยากรในท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ วิเคราะห์ ข้อมูล วางแผนการจัดสวนถาด ให้เหมาะสม กับความต้องการของตลาด และหลักวิชาการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ทางวิชาการ ที่จะประสานและบูรณาการ ในการทำงานอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

  • วิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการจัดสวนถาดอย่างถูกวิธี คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา จัดจำหน่ายหรือ จดบันทึก การปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ การเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด อดทน ซื่อสัตย์ รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีหลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพและความสามารถของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้

  1. จำแนกประเภทพันธุ์ไม้สำหรับจัดสวนถาดได้
  2. นักเรียนรู้จักวัสดุที่ใช้ในการจัดสวนถาด
  3. อธิบายลักษณะนิสัยพันธุ์ไม้สำหรับจัดสวนถาดได้
  4. บอกชื่อพันธุ์ไม้สำหรับจัดสวนถาดได้
  5. นักเรียนรู้จักวิธีการดูแลรักษาสวนถาด
  6. สามารถประเมินราคาอุปกรณ์ในการจัดสวนได้

รวมทั้งสิ้น 6 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)