ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171053

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาระบบสือสารข้อมูลเป็นกิจกรรามกรสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนวิชา ระบบการสือสารข้อมุลของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมภีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2555