ศิลปะ5(ดนตรี) ม.6/2


ผู้สอน
นาย สุภัทร บุระชัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะ5(ดนตรี) ม.6/2

Class ID
55318

Class Code
ศ33102

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษาเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง บทบาทดนตรีในการสะท้อนสังคม แนวทางและวิธีการ ในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิค และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง โดย สร้างเกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจาก วัฒนธรรมต่างกันและนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อน แนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมและนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีใน ฐานะมรดกของชาติ รหัสตัวชี้วัด ศ 2.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 ศ 2.2 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 รวม 7 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)