ระบบสื่อสารข้อมูล 53171610

เกี่ยวกับชั้นเรียน

     ห้องเรียนวิชาระบบสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภดพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/2555