ระบบการสื่อสารข้อมูล52171050

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/55