ปฏิบัติดนตรีสากล 6 ม.3 (กลุ่ม2)


ผู้สอน
นาย สุภัทร บุระชัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติดนตรีสากล 6 ม.3 (กลุ่ม2)

Class ID
55369

Class Code
ศ20246

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา Blue Scale Pentatonic Scale มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสเกลที่เป็นสากลฝึกฝน และ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการบรรเลงผ่านเครื่องดนตรีสากล ตามที่ตนถนัดและสนใจ ด้วยหลัก ทฤษฎี วิธีการ เทคนิคปฏิบัติทางดนตรีสากล แสดงถึงความสามารถของตนอย่างภาคภูมิใจรู้จักวิธีการใช้ วิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล ได้อย่างถูกต้อง เห็นคุณค่า ชื่นชม อนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล ผลการเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติ Blue Scale 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติ Pentatonic Scale 3. นักเรียนสามารถนำรูปแบบของ Scale มาปรับใช้กับบทเพลงที่บรรเลง 4. นักเรียนสามารปฏิบัติรวมวงได้ 5. นักเรียนสามารถจัดการแสดงสู่สาธารณะชนได้ 6. นักเรียนชื่นชม เห็นคุณค่าและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวม 6 ผลการเรียนรู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)