ระบบสื่อสารข้อมูล 53171748 ( กลุ่ม2 บทที่ 2 )

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภดพงษ์ ปีการศึกษาที่2/2555