เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171668

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของ อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/55