2563/2 ศ30264 นาฏศิลป์นานาชาติ 2 ม.5


ผู้สอน
นาย วีรพงศ์ หนูชัยแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2563/2 ศ30264 นาฏศิลป์นานาชาติ 2 ม.5

Class ID
55416

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)	

Suratthani Provincial Administration Organization School 1 (DonSak Phadungwit)	
								
								
โครงการสอน	
								
								
1.	ชื่อรายวิชา	ศ30264	นาฏศิลป์นานาชาติ 2
2.	สาระวิชา	เพิ่มเติม
3.	ค่าหน่วยกิต	1.0	หน่วย
4.	เวลาเรียน	40	ชั่วโมง/ภาคเรียน	2	ชั่วโมง/สัปดาห์
5.	ระดับชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 5
6.	ปีการศึกษา	2563
7.	ภาคเรียนที่	2
8.	กลุ่มสาระการเรียนรู้	ศิลปะ
9.	ครูผู้สอน	นายวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว
10.	รหัสครูผู้สอน	
11.	เบอร์โทรศัพท์	090-8631757
								
								
			ลงชื่อ		ครูผู้สอน
	
   (นายวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว)
	
								
			ลงชื่อ		หัวหน้ากลุ่มสาระ
			  (ว่าที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์)		
								

							
			ลงชื่อ		รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
			   (นางเยาวเรศ พิริยสถิต)		
		
				
								
			ลงชื่อ		ผู้อำนวยการสถานศึกษา
			   (นายภานุ อ่ำใหญ่)		

หน้า 2

คำอธิบายรายวิชา
								

มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์เพื่อนบ้านของไทย และความเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงระบำ รำ ฟ้อน ของประเทศต่าง ๆ 
สามารถแสดงท่าทางเบื้องต้นของนาฏศิลป์ ชุดระบำ รำ ฟ้อน ของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในแถบใกล้เคียงของประเทศไทย           
ตระหนักในคุณค่าด้วยความชื่นชม สนุกสนาน ซาบซึ้ง และอนุรักษ์และมีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมของของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ต่อประเทศไทย

หน้า 3

ผลการเรียนรู้

	1. นักเรียนรู้ที่มาของนาฏศิลป์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย  ลาว
	2. นักเรียนจำแนกองค์ประกอบและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ชาติอื่น ๆ ได้
	3. นักเรียนรู้และเข้าใจเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์ชาติอื่น ๆ
	4. นักเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ชาติอื่น ๆ
	5. นักเรียนปฏิบัติและแสดงท่าทางนาฏศิลป์ญี่ปุ่น มาเลเซีย ลาว ที่กำหนดให้ได้
	6. นักเรียนภูมิใจรักและชื่นชมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์เพื่อนบ้าน							
								
 
							หน้า 4
กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด รายวิชา ศ30264 นาฏศิลป์นานาชาติ 2  น้ำหนัก 1.0 หน่วยกิต  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   คะแนนระหว่างเรียน/ปลายภาค : 80/20  

หน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ การวัดผลการเรียนรู้ เวลาเรียน คะแนนรายหน่วย สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน ปลายภาค 1.ประวัตินาฏศิลป์นานาชาติ 1 - ประวัตินาฏศิลป์ญี่ปุ่น - ประวัตินาฏศิลป์มาเลเชีย - ประวัตินากศิลป์ลาว - ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ - ญี่ปุ่น - มาเลเชีย - ลาว แบบฝึกหัด/แบบสังเกต 10 25 10 5 2. องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ 2 - เอกลักษณ์และองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ญี่ปุ่น - เอกลักษณ์และองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์มาเลเชีย - เอกลักษณ์และองค์ประกอบของนาฏศิลป์ลาว แบบฝึกหัด/แบบสังเกต 10 25 20 5 3.การปฏิบัติท่ารำประกอบการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ 3 - ต่อท่ารำนาฏศิลป์นานาชาติ - การใช้อุปกรณ์ในการแสดง - การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์นานาชาติ แบบฝึกหัด/ ใบงาน/แบบสังเกต 20 50 50 10 รวม 40 100 80 20

หน้า 5 หน้า 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา 1. การประเมินผลการเรียนรู้ 1.1 คะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนน 1. แบบสังเกต 2. แบบทดสอบ/สอบกลางภาค 3. ใบงาน/แบบประเมินผลการเรียนรู้ 4. กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 5. การเข้าห้องเรียน 6. การประเมินผลคุณธรรม – จริยธรรม - ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน แบบทดสอบ/ชิ้นงาน การประเมินผล ประเมินตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ได้คะแนน 80 -100 ได้เกรด 4.0 ได้คะแนน 75 -79 ได้เกรด 3.5 ได้คะแนน 70 -74 ได้เกรด 3.0 ได้คะแนน 65 -69 ได้เกรด 2.5 ได้คะแนน 60 -64 ได้เกรด 2.0 ได้คะแนน 55 -59 ได้เกรด 1.5 ได้คะแนน 50 -54 ได้เกรด 1.0 ได้คะแนน 0 -49 ได้เกรด 0

 1. การประเมินผลคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

  ข้อ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกณฑ์ประเมิน 20 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 1.3 ศรัทธา ยึดมั่นแลปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อ 2. ซื่อสัตย์สุจริต เกณฑ์ประเมิน 10 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ ข้อ 3. มีวินัย เกณฑ์ประเมิน 10 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 3.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 3.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้ เกณฑ์ประเมิน 15 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.3 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่างๆทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน

หน้า 6 ข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง เกณฑ์ประเมิน 10 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ และมีคุณธรรม 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ข้อ 6. มุ่งมั่นในการทำงาน เกณฑ์ประเมิน 10 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 6.2 ทำงานด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเท อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ข้อ 7. รักความเป็นไทย เกณฑ์ประเมิน 15 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 7.1 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม มีมารยาทงดงามอย่างไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสม 7.3 อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย แนะนำและร่วมกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาไทย ข้อ 8. มีจิตสาธารณะ เกณฑ์ประเมิน 10 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 8.1 ช่วยเหลือผู้อื่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ โดยไม่ หวังผลตอบแทน 8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น

 1. การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ดังนี้

  ข้อ 1. แบบประเมินการอ่าน เกณฑ์ประเมิน 30 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 1.1 อ่านออกเสียงได้ชัดเจน 1.2 อ่านได้ถูกต้องตามอักขระ 1.3 อ่านได้ถูกต้องตามวรรคตอน 1.4 เห็นคุณค่าของการอ่าน 1.5 เข้าใจในเรื่องที่อ่าน 1.6 สรุปสาระสำคัญและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ข้อ 2. แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ เกณฑ์ประเมิน 40 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 2.1 รู้จักคิดด้วยตนเอง 2.2 คิดในสิ่งที่ถูกที่ควร 2.3 คิดในเชิงสร้างสรรค์ 2.4 เห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ 2.5 รู้จักการแยกข้อมูลและการเก็บข้อมูล 2.6 สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 2.7 สามารถแยกแยะผลดีผลเสียของข้อมูล

หน้า 7

ข้อ 3. แบบประเมินการเขียน เกณฑ์ประเมิน 30 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 3.1 เขียนได้ตรงประเด็น 3.2 เขียนแยกแยะประเด็นได้ชัดเจน 3.3 เขียนมีเหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 3.4 เขียนอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.5 ใช้ภาษาในการเขียนได้เหมาะสม 3.6 เขียนลำดับความคิดเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)