พลศึกษา2 ม1/6


ผู้สอน
นาย ภูตินนท์ เกษชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พลศึกษา2 ม1/6

Class ID
55479

Class Code
3084100101

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเกต ปฏิบัติ อภิปราย เกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นเกม การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา กรีฑา ในเรื่อง รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกัน การเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม พร้อมกับยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของสุขภาพ สมรรถภาพ สวัสดิภาพของตนเอง ของผู้อื่น และของสังคม สามารถออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจเพื่อนำไปใช้ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)