ม.5/1 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (ครูรองครับ)


ผู้สอน
นาย วัชรากร รัตนมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5/1 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (ครูรองครับ)

Class ID
55501

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา
   ศึกษาวิเคราะห์ สังเกต อภิปราย ปฏิบัติ เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเองครอบครัว และสังคม ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ทักษะ การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน การตัดสินใจ เลือกแนวทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผล นำความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)