homeระบบการสื่อสารข้อมูล_52171164 (กลุ่มที่ 6 --->>บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น<<---)
person
ระบบการสื่อสารข้อมูล_52171164 (กลุ่มที่ 6 --->>บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น<<---)

ผู้สอน
นางสาว กุลนันทน์ บึกบัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล_52171164 (กลุ่มที่ 6 --->>บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น<<---)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5551

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียน

เพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของ  อาจารย์ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ 

ปีการศึกษาทีื่ 2/55


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)