ระบบการสื่อสารข้อมูล_52171164 (กลุ่มที่ 6 --->>บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น<<---)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียน

เพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของ  อาจารย์ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ 

ปีการศึกษาทีื่ 2/55