ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171150

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา  ระบบการสื่อสารข้อมูล  เป็นกิจกกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล

ของอาจารย์  ดร.  ศุภกฤษ   เมธีโภคพงษ์  ปีการศึกษาที่  2/55