ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171716

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป้นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียน รายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์   ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

ปีการศึกษาที่ 2/55