ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171138

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/55