ระบบการสื่อสารข้อูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชา ระบบสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล ของอาจารย์.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์  ปีการศึกษาที่ 2/2555