ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171301

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียน รายวิชาระบบสื่อสารข้อมูลของ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ 

ปีการศึกษา 2/55