home4124701A - ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sec.01)
personperson_add
4124701A - ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sec.01)

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4124701A - ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sec.01)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5560

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์              

๑.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ

๓.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

๔.      เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)