homeการวาดภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น
personperson_add
การวาดภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น

ผู้สอน
person
นางสาว พุทธวดี สุขสินธารานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวาดภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5561

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาหลักการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flash การวาดภาพการ์ตูน การแยกส่วนภาพ หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การโต้ตอบกับผู้ใช้ และการแปลงไฟล์ไปใช้งาน รวมทั้งความรู้การใช้เทคนิคในการสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ การนำเข้าเสียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และรู้จักวิธีการนำไปใช้กับสื่อชนิดอื่น เช่นรูปแบบการนำเสนอ Flash บนเว็บเพจ การเรียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ต่างๆ ข้างต้นเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม

กระบวนการเรียน ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะกระบวนการวาดภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว ใช้เทคนิคในการสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ การนำเข้าเสียง การออกแบบ      โดยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม  และเข้าใจหน้าที่การทำงานของ  รู้จักประเภทและชนิดของคำสั่ง

เพื่อให้เกิดความรู้  ทักษะ และผลงาน  สามารถใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  อย่างมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)