ชุมนุมยุวบรรณารักษ์


ผู้สอน
นางสาว สุทิศา ห่อเพ็ชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชุมนุมยุวบรรณารักษ์

Class ID
55624

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

1.ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้เรื่องงานบริการและงานกิจกรรมต่างๆของห้อ งสมุด 2.ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3.ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แลศึกษาค้นคว้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)