ก33904 กิจกรรมแนะแนว 6 (ปวช.คธ.3)


ผู้สอน
นางสาว อัญญาณี ช่วยชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ก33904 กิจกรรมแนะแนว 6 (ปวช.คธ.3)

Class ID
55638

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านการเรียน ลักษณะเฉพาะตน ศักยภาพ อาชีพ มีหลักการและเลือกสถาบันศึกษาต่อตามคณะสาขาวิชาได้เหมาะสมกับตนเอง
ปฏิบัติตัวได้เหมาะสมขณะสอบสัมภาษณ์ มีความพร้อมและปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอน
การใช้ชีวิต ในสถาบันอุดมศึกษา นําข้อมูลของอาชีพที่สนใจในด้านต่าง ๆ
ไปใช้เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีทักษะในการทํางานเป็นทีมให้เกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการจัดบริการและกิจกรรมที่หลากหลาย
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มโดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ตามความสนใจ
ความต้องการ ความถนัด และความเข้าใจ ลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง
รักและนับถือตนเองและผู้อื่น ยอมรับปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
สื่อสารความคิด และแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ ทํางานตามบทบาทและหน้าที่

สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)