เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ เทคนิคสระบุรี 3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการคำนวนค่าสถิติพรรณนาเบื้องต้นกระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูบ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นด้วยดปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตาราง การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูล ให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ