ท32102 ภาษาไทย 4 (ม.5/3)


ผู้สอน
นางสาว สุธัญญา ศัลศาลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท32102 ภาษาไทย 4 (ม.5/3)

Class ID
55663

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา
     ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และวิเคราะห์วิจารณ์ โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนสารคดี และการประเมินคุณค่างานเขียน การเลือกฟังและพูดอย่างมีวิจารณญาณ และพูดโน้มน้าวใจได้อย่างมีศิลปะ
อธิบายลักษณะของภาษา ประโยค เปรียบเทียบและอธิบายเกี่ยวกับความคิดกับภาษา วัฒนธรรมกับภาษา และแต่งบทร้อยกรองประเภทร่ายและฉันท์ได้อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ลิลิตตะเลงพ่าย สารคดีท่องเที่ยวในอำเภอดอนสัก ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและเห็นคุณค่าและความงามทางภาษา
โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน การะบวนการฟัง การดู และการพูดอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ ความคิดไปประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีวิจารณญาณ	เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และสามารถแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ดำรงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน ตระหนักถึงมารยาทที่ดีในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)