สังขวิทยา(Malacology)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเกี่่ยวกับหอย ทั้งหอยน้ำจืด น้ำเค็ม หอยบก ความหลากหลายของชนิด ประโยชน์และโทษ  การนำไปใช้