M 4/2 วิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นเว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับชั้นเรียน การติดตามประกาศต่าง ๆ และใช้บันทึกการเรียนรู้ตามภาระงานที่ครูกำหนด 
"เราจะเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ไปด้วยกัน"