homeCHI3701 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
personperson_add
CHI3701 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

ผู้สอน
อ. จีรนันท์ แสงศรีจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CHI3701 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5571

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะการฟัง และการพูดด้วยภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จำลองในการ ปฏิบัติงาน สนามบินโรงแรม ภัตตาคาร เป็นต้นได้

 

 

แนวการสาขาวิชา : ภาษาจีน

ภาคเรียนที่ : 2   ปีการศึกษา : 2555

รหัสวิชา :    CHI3701 หน่วยกิต  3(3-0-6)  ชื่อวิชา : ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

วัน/เวลาเรียน : วัน/เวลาเรียน : พุธ 12.00-15.00        ห้องเรียน : 35/3534      

Webpage:  http://www.classstart.org/classes/5571/home


                 

วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้ทักษะการการฟังและการพูดด้วยภาษาสำนวนภาษาจีนที่ใช้ในการบริการและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ร่วมทั้งมุ่งเน้นและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหาวิชา

        1

อธิบายชี้แจงเนื้อหารายวิชาและตำราที่ใช้ในการสอน

2

บทความ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะ พื้นที่ ทั่วไปของประเทศไทย

3

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพ เช่น พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ

4

 * ไปชมการแสดงภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

5

    ทำรายงาน  “รัตนโกสินทร์”

6

บทความที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ เช่น  จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่
(นักศึกษาไปร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย)

7

* สอบกลางภาค (ภาษาจีน)

8

สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย

9

ไปเก็บข้อมูลและทำรายงานกลุ่มตามแหล่งท่องเที่ยวดังนี้/เมืองโบราณที่เดียวก็ได้

-ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม อยุธยา กาญจนบุรี

- ภาคตะวันออก เช่น จังหวัดพัทยา จันทบุรี

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น จังหวัดนครราชสีมา

- ภาคใต้ เช่น  จังหวัดภูเก็ต

10

บทความที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในภาคกลาง

11

*รับฟังคำบรรยาย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างไร และจะต้องพัฒนาด้านใดบ้างเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

12

ไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง   วัดพระแก้ว

13

*นำเสนอผลงาน           ภาคกลาง / ภาคตะวันออก

14

*นำเสนอผลงาน   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /- ภาคใต้

15

-สอนชดเชย

(กรณีจำเป็นและได้รับอนุมัติจากมหาลัย)

- สอบปลายภาคภาษาจีน

16

สอบปลายภาค

 

*อาจมีกิจกรรมเสริมของรายวิชา

การวัดและประเมินผล

           คะแนนเข้าชั้นเรียน                                        10%

           รายงาน/ทดสอบย่อย                                     40%

           สอบกลางภาค                                              20%

          สอบปลายภาค                                              30%

          รวม                                                              100%

ค่าระดับคะแนน

อักษร

ผลการศึกษา

ช่วงคะแนน

ค่าระดับคะแนน

A

ดียอดเยี่ยม

86.00 – 100

4.00

A-

ดีเยี่ยม

82.00 – 85.00

3.75

B+

ดีมาก

78.00 – 81.00

3.50

B

ดี

74.00 – 77.00

3.00

B-

ค่อนข้างดี

70.00 – 73.00

2.75

C+

ปานกลางค่อนข้างดี

66.00 – 69.00

2.50

C

ปานกลาง

62.00 – 65.00

2.00

C-

ปานกลางค่อนข้างอ่อน

58.00 – 61.00

1.75

D+

ค่อนข้างอ่อน

54.00 – 57.00

1.50

D

อ่อน

50.00 – 53.00

1.00

D-

อ่อนมาก

46.00 – 49.00

0.75

F

ตก

     0.00 – 45.00

0

S

ผ่าน(ปรับพื้นฐาน)

50  ขึ้นไป

-

U

ไม่ผ่าน(ปรับพื้นฐาน)

ต่ำกว่า  50

-

I

ผลการเรียนไม่สมบรูณ์

-

-

W

ยกเลิกรายวิชา

-

-

V

ร่วมฟัง

-

-

 

เอกสารประกอบการสอน/ หนังสืออ้างอิง

ก่อศักดิ์  ธรรมเจริญกิจ 2546 นำเที่ยวเมืองไทย   กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ จีนสยาม 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)