การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (2201-2211)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การจัดชั้นเรียนออนไลน์นี้เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ  (2201-2211) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545