homeการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (2201-2211)
personperson_add
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (2201-2211)

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (2201-2211)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5572

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดชั้นเรียนออนไลน์นี้เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ  (2201-2211) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)