เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

9121706 e-Learning and Virtual Classroom

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ชื่อวิชา   การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน (e-Learning and Virtual Classroom)

รหัสวิชา   9121706    หน่วยกิต   3 (2-2-5)    หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

            มโนมติการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือนการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน และต่างเวลากัน คุณลักษณะของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน การจัดระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน แนวโน้มในการนำระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือนมาใช้ในการศึกษาของไทย เน้นฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน

วัตถุประสงค์  (วิชาทั่วไป วิชาชีพ)

1.    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในด้านหลักการ ทฤษฎี กระบวนการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2.    เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอน เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา ตลอดจนวิธีสอน

      แบบต่างๆ ได้

3.    เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ก้าวหน้า ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในระดับสากล       มีคุณธรรมและจริยธรรม

4.    เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้

5.    เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์รายวิชา  (Objective) 

1.    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของมโนมติการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน  

2.    เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน

3.    เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน

4.    เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการนำระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือนมาใช้ในการศึกษาของไทย

5.    เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน

        6.  เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ การเห็นคุณค่าในวิชาชีพ ตระหนักถึงจรรยาบรรณครู และจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีทางการศึกษา