homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5578

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวคิดและความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบมาจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองค์กรเพื่อบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและบริการสาธารณสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)