เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460106 หลักการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่บทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ