460106 หลักการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่บทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ