ระบบสื่อสารข้อมูล 53171651

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชา  ระบบการสื่อสารข้อมูล  เป็นกิจกกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล

ของอาจารย์  ดร.  ศุภกฤษ   เมธีโภคพงษ์  ปีการศึกษาที่  2/55