homeEDU3204
personperson_add
EDU3204

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EDU3204

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5593

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หมวดวิชาชีพครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)