homeEDU3204
person
EDU3204

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
EDU3204

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5593

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หมวดวิชาชีพครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)