การใช้ภาษาไทยกลุ่มเรียน ๒๓

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน