System Analysist : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจในการวิเคราะห์และศึกษาการออกแบบระบบ ทั้งคอมพิวเตอร์ และระบบต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตปัจจุบัน โดยที่เข้าใจการทำงานทุกๆ อย่างของระบบ เพื่อใช้การวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบนั้นๆ ได้