2/63 (201) ภาคค่ำ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/63 (201) ภาคค่ำ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

Class ID
56053

Class Code
GEIG1002

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำอธิบายวิชา

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 3(2-2-5) Citizenship in Contemporary World เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับบทบาทของตนเอง ในฐานะ ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตส านึกด้านจิตอาสาและงานในบริบทพหุชาติพันธุ์พหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวันและการประกอบสัมมาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)