เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

Information technology for management