เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

Information technology for management