homeง30250 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ง30250 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง30250 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5612

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

              ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  การใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน  หลักการทำโครงงาน วิธีการเกี่ยวกับโครงงานที่เลือกศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการทำโครงงาน และปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้การพัฒนาโครงงานถูกต้องตามกระบวนการ  สามารถประยุกต์นำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้  นำเสนอขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาโครงงานโดยใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ในการนำเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับการศึกษา  หรือประยุกต์โปรแกรมที่หลากหลาย  เข้าด้วยกัน ศึกษาวิธีการทำงาน เทคนิคที่ซับซ้อน  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างเว็บเพจ สามารถนำความรู้ในโปรแกรมต่าง ๆ มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะกระบวนการทำงาน ใช้ทักษะการแก้ปัญหา และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  การจัดการและประมวลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรมและคุรธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)