homeง 31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ง 31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5613

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

          อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยตัวป้อน (INPUT) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource) ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration)

          การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นอีก เช่นกลไกและการควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ ทำภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ต้องคำนึง หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเป็นการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการออกแบบ ประกอบด้วย ชิ้นงานนี้ใครเป็นผู้ใช้ ใช้ที่ไหน เมื่อไหร่จึงใช้วิธีการที่ทำให้ชิ้นงานนี้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  ประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน  แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความริเริ่ม ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ  ความคิดริเริ่ม จะเป็นลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม ความคิดแปลกใหม่ที่ได้  ต้องไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น ความคิดแปลกใหม่เป็นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย  การประเมินและการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนชนิดหนึ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)