วท 6001218 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์(เสาร์-บ่าย-2-63-กศ.บป.)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6001218 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์(เสาร์-บ่าย-2-63-กศ.บป.)

Class ID
56161

Class Code
56161

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัฒน์ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย อย่างข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)