วท 6001411 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(อาทิตย์-บ่าย-2-63-กศ.บป.)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6001411 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(อาทิตย์-บ่าย-2-63-กศ.บป.)

Class ID
56162

Class Code
56162

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ศึกษาโครงการวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินำมาสร้างเป็น โครงงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)