เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5721502 : โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) section02 semester2/2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา

              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลเชิงนามธรรม พื้นฐานเวกเตอร์ ลิสต์ สแตก คิว เซต แมป ฮีพ ต้นไม้ การเวียนเกิด กราฟและการประยุกต์ใช้ การเลือกใช้ โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับโรงสร้างข้อมูลเชิงนามธรรม หลักการวิเคราะห์ระยะเวลาและพื้นที่หน่วยความจำที่ต้องการใช้ เทคนิคการเรียงลำดับขัอมูล การค้นหาข้อมูลและการเขียนโปรแกรมสำหรับโครงสร้างข้อมูลแต่ละรูปแบบ