ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการ

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร