สุขศึกษา ม.๓ เทอม ๒


ผู้สอน
นาย ขจร ทอนศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา ม.๓ เทอม ๒

Class ID
56234

Class Code
พ23102

สถานศึกษา
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

      ศึกษา วิเคราะห์ รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ แนวทางการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย แนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนการออกกำลังกายการพักผ่อนและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อแนวทางสุขภาพความรุนแรงและชักชวนให้เพื่อนหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
   โดยใช้ทักษะ กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม การสังเกต การอภิปรายและการมีส่วนร่วม
   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถกำหนดและเสนอแนะแนวทาง การวางแผน ทดสอบ บอกวิธีการหลีกเลี่ยงและแสดงทักษะ อย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด
พ๔.๑ ม.๓/๑ พ๔.๑ ม.๓/๒ พ๔.๑ ม.๓/๓ พ๔.๑ ม.๓/๔ พ๔.๑ ม.๓/๕
พ๕.๑ม.๓/๑ พ๕.๑ม.๓/๒ พ๕.๑ม.๓/๓ พ๕.๑ม.๓/๔ พ๕.๑ม.๓/๕

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)